Angajăm inginer producţie

Teatrul de Papusi Gulliver, Galati

 

Teatrul de Păpuşi “GULLIVER” organizează concurs pentru ocuparea unui post de

inginer de producție

Condiţii specifice:

 • Studii superioare tehnice;
 • Vechime în studii: min. 1 an

 

Criterii de participare:

 1. Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. Are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Calendarul concursului:

 • Data limită de depunere a dosarelor este  11.12.2018 ora 15,00 .
 • Afișarea rezultatului selecţiei dosarelor – va avea loc  în data de  12.12.2018, ora 10.00;
 • Depunere contestații selecție dosare – 12.12.2018, între 10.30 – 15.00;
 • Afișarea rezultatului soluționărilor contestațiilor la selecția dosarelor – 13.12.2018
 • Candidaţii cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs.
 • Probă scrisă –  în data de  18.12.2018, ora 10.00, la sediul Teatrului, str. Domnească, nr. 59, Galaţi (în incinta Teatrului Dramatic);
 • Rezultatele  probei scrise vor fi afişate la sediul teatrului si pe site-ul acestuia : www.teatrul-gulliver.ro  în  19.12.2018; 
 • Depunere contestaţii probă scrisă: 20.12.2018, până în ora 12.00
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor probă scrisă: 20.12.2018, până la ora 16.00

 

 • Interviu –  în data de  21.12.2018, ora 10.00, la sediul Teatrului, str. Domnească, nr. 59, Galaţi (în incinta Teatrului Dramatic);
 • Rezultatele interviului vor fi afişate la sediul teatrului si pe site-ul acestuia : www.teatrul-gulliver.ro  în  21.12.2018, după 20 min. de la terminarea interviului cu toți candidații;
 • Depunere contestaţii interviu: 21.12.2018, după aflarea rezultatului interviului
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor interviului: 21.12.2018, până la ora 16.00
 • Afişarea rezultatelor finale – în data de  21.12.2018.

 

 • Membrii comisiei de evaluare notează fiecare probă (proba scrisă și interviu) cu puncte de la 1 la 100;
 • Nota finală  reprezintă media aritmetică  a notelor obţinute  la cele doua  susțineri.
 • Este declarat admis candidatul cu cea mai mare notă finală.
 • Candidaţii pot contesta numai rezultatele propriilor lucrări.
 • Nota acordată după contestaţie este definitivă.

 

Dosarele de concurs trebuie să conţină:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Acte de studii (diploma licenţă) - original şi copii
 3. Acte de identitate - original şi copie (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie/divorț unde este cazul)
 4. Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul în care candidatul depune la înscriere declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. Curriculum vitae;
 7. Copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor.

Bibliografie:

 1. OG nr. 21/2007 – privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
 2. Legea nr. 98/2016 – privind achizițiile publice (Capitolul I secțiunea 1, Capitolul II secțiunea 2, art.3, secțiunea 4 cap.4, Capitolul III secțiunea 1, Capitolul IV secțiunea 1)
 3. HG 1048/2006 – privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
 4. Legea 53/2003 – Codul muncii (Titlul V Capitolul I)
 5. HG 395/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (secțiunea I, II, III)

 

Dosarele se depun la sediul Teatrului de Păpuși “Gulliver” din str. Domnească, nr. 59. Informaţii suplimentare la tel : 0236-412.302, interior 19 sau pe site-ul teatrului : www.teatrul-gulliver.ro

Director,

Eduard Șișu                 

         

In program

Pinocchio, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
Pinocchio afla detalii
Punguta cu doi bani, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
Punguta cu doi bani afla detalii
Real Time Web Analytics