Angajăm inginer producţie

Teatrul de Papusi Gulliver, Galati

 

Teatrul de Păpuşi “GULLIVER” organizează concurs pentru ocuparea unui post de

inginer de producție

Condiţii specifice:

 • Studii superioare tehnice;
 • Vechime în studii: min. 1 an

 

Criterii de participare:

 1. Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. Are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Calendarul concursului:

 • Data limită de depunere a dosarelor este  11.12.2018 ora 15,00 .
 • Afișarea rezultatului selecţiei dosarelor – va avea loc  în data de  12.12.2018, ora 10.00;
 • Depunere contestații selecție dosare – 12.12.2018, între 10.30 – 15.00;
 • Afișarea rezultatului soluționărilor contestațiilor la selecția dosarelor – 13.12.2018
 • Candidaţii cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs.
 • Probă scrisă –  în data de  18.12.2018, ora 10.00, la sediul Teatrului, str. Domnească, nr. 59, Galaţi (în incinta Teatrului Dramatic);
 • Rezultatele  probei scrise vor fi afişate la sediul teatrului si pe site-ul acestuia : www.teatrul-gulliver.ro  în  19.12.2018; 
 • Depunere contestaţii probă scrisă: 20.12.2018, până în ora 12.00
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor probă scrisă: 20.12.2018, până la ora 16.00

 

 • Interviu –  în data de  21.12.2018, ora 10.00, la sediul Teatrului, str. Domnească, nr. 59, Galaţi (în incinta Teatrului Dramatic);
 • Rezultatele interviului vor fi afişate la sediul teatrului si pe site-ul acestuia : www.teatrul-gulliver.ro  în  21.12.2018, după 20 min. de la terminarea interviului cu toți candidații;
 • Depunere contestaţii interviu: 21.12.2018, după aflarea rezultatului interviului
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor interviului: 21.12.2018, până la ora 16.00
 • Afişarea rezultatelor finale – în data de  21.12.2018.

 

 • Membrii comisiei de evaluare notează fiecare probă (proba scrisă și interviu) cu puncte de la 1 la 100;
 • Nota finală  reprezintă media aritmetică  a notelor obţinute  la cele doua  susțineri.
 • Este declarat admis candidatul cu cea mai mare notă finală.
 • Candidaţii pot contesta numai rezultatele propriilor lucrări.
 • Nota acordată după contestaţie este definitivă.

 

Dosarele de concurs trebuie să conţină:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Acte de studii (diploma licenţă) - original şi copii
 3. Acte de identitate - original şi copie (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie/divorț unde este cazul)
 4. Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul în care candidatul depune la înscriere declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. Curriculum vitae;
 7. Copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor.

Bibliografie:

 1. OG nr. 21/2007 – privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
 2. Legea nr. 98/2016 – privind achizițiile publice (Capitolul I secțiunea 1, Capitolul II secțiunea 2, art.3, secțiunea 4 cap.4, Capitolul III secțiunea 1, Capitolul IV secțiunea 1)
 3. HG 1048/2006 – privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
 4. Legea 53/2003 – Codul muncii (Titlul V Capitolul I)
 5. HG 395/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (secțiunea I, II, III)

 

Dosarele se depun la sediul Teatrului de Păpuși “Gulliver” din str. Domnească, nr. 59. Informaţii suplimentare la tel : 0236-412.302, interior 19 sau pe site-ul teatrului : www.teatrul-gulliver.ro

Director,

Eduard Șișu                 

         

In program

Cenusareasa, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
Cenusareasa afla detalii
ÎmpreLună, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
ÎmpreLună afla detalii
Real Time Web Analytics