ANGAJĂM ECONOMIST

Teatrul de Papusi Gulliver, Galati

 

A N U N Ţ

Teatrul de Păpuşi “GULLIVER” organizează concurs pentru ocuparea unui post de economist.
     
Condiţii specifice:
- Studii superioare specializarea finanțe - contabilitate;
- Vechime în studii: min. 3 ani
 
Criterii de participare:
a) Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) Are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitate deplină de exerciţiu;
e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Calendarul concursului:
        -  Data limită de depunere a dosarelor este  11.05.2018 ora 12,00 .
        -  Afișarea rezultatului selecţiei dosarelor – va avea loc  în data de  11.05.2018;
        - Depunere contestații – 14.05.2018, până în ora 12.00
        - Afișarea rezultatului soluționărilor contestațiilor la selecția dosarelor – 14.05.2018
 
Candidaţii cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs.
 - Probă scrisă –  în data de  21.05.2018, ora 11.00, la sediul Teatrului, str. Domnească, nr. 59, Galaţi (în incinta Teatrului Dramatic);
  - Interviu –  în data de  21.05.2018, ora 13.30, la sediul Teatrului, str. Domnească, nr. 59, Galaţi (în incinta Teatrului Dramatic);
 
-    Rezultatele  vor fi afişate la sediul teatrului si pe site-ul acestuia : www.teatrul-gulliver.ro  în data de 23.05.2018;  
                    -   Depunere contestaţii: 24.05.2018, până în ora 11.00
                    -   Afişarea rezultatelor finale – în data de  25.05.2018.
 
–          Membrii comisiei  de evaluare notează  fiecare probă (proba scrisă și interviu) cu puncte de la 1 la 100;
–          Nota finală  reprezintă media aritmetică  a notelor obţinute  la cele doua  susțineri.
–          Este declarat admis candidatul cu cea mai mare notă finală.
–          Contestaţiile se depun în  max. 24 de ore de la afişarea  rezultatelor
–          Candidaţii pot contesta numai rezultatele propriilor lucrări.
–          Soluţionarea contestaţiilor – max. 24 de ore.
–          Nota acordată după contestaţie este definitivă.
 
 
Dosarele de concurs trebuie să conţină:
1) Cerere de înscriere la concurs;
2) Acte de studii (diploma licenţă) - original şi copii
3) Acte de identitate - original şi copie (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie/divorț unde este cazul) 
4) Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul în care candidatul depune la înscriere declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
5) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
6) Curriculum vitae;
7) Copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor.
 
Tematică:
1. Norme metodologice privind organizarea contabilitatii instituţiilor publice, planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare ;
2. Principii şi reguli bugetare ;
3. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice ; 
4. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiară  şi contabilă ;
5. Obiectul si continutul controlului financiar preventiv ;
6. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile ;
7. Formele de înregistrare în contabilitate ;
8. Execuţia bugetară în instituţiile publice ;
9. Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv .
 
Bibliografie:
1. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității
2. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea   contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia , actualizat cu modificările şi completările ulterioare ;
3.   Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale actualizata cu modificările şi completările ulterioare ;
4.  O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat cu modificările şi completările ulterioare. 
5.  O.G. nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, actualizata cu modificările şi completările ulterioare.
6.   O.M.F.P. nr. 2634/2015  privind documentele financiar-contabile ;
7.  OMFP nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii .
 
 
Dosarele se depun la sediul instituţiei din str.Domnească, nr. 59 - Teatrul de Păpuși “Gulliver”;  informaţii suplimentare la tel : 0236-412.302, interior 19 sau sau pe site-ul teatrului : www.teatrul-gulliver.ro
 

In program

CRĂIASA ZĂPEZILOR, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
CRĂIASA ZĂPEZILOR afla detalii
MOTANUL ÎNCĂLŢAT, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
MOTANUL ÎNCĂLŢAT afla detalii
Pinocchio, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
Pinocchio afla detalii
Real Time Web Analytics