ANGAJĂM ACTORI (MÂNUITORI PĂPUŞI) - 2 POSTURI

Teatrul de Papusi Gulliver, Galati

 

A N U N Ţ

Teatrul de Păpuşi “GULLIVER” organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de actor (actor mânuitor păpuşi)

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor de actor (actor mânuitor păpuşi):

 • Studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă  în  domeniul: teatru şi artele spectacolului;
 • Necesitatea unor aptitudini deosebite: creativitate ingeniozitate, imaginaţie, expresivitate, comunicare, dicţie, aptitudini muzicale, motrice, capacitate de improvizaţie etc;

Criterii de participare:

 1. Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. Are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • Data limită de depunere a dosarelor este  20.03.2018 ora 14,00
 • Afișarea rezultatului selecţiei dosarelor – va avea loc  în data de  21.03.2018;
 • Depunere contestații – 22.03.2018, până în ora 11.00
 • Afișarea rezultatului soluționărilor contestațiilor la selecția dosarelor – 22.03.2018

   Candidaţii cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs.

 • Probă practică și interviu –  în data de  02.04.2018, ora 11,00, la sediul Teatrului, str. Domnească, nr. 59, Galaţi (în incinta Teatrului Dramatic);
 •  Rezultatele  vor fi afişate la sediul teatrului si pe site-ul acestuia : www.teatrul-gulliver.ro  în  03.04.2018; 
 •  Depunere contestaţii: 04.04.2018, până în ora 11.00
 • Afişarea rezultatelor finale – în data de  05.04.2018.

Membrii comisiei de evaluare notează  fiecare probă (proba practica și interviu) cu puncte de la 1 la 100.
Nota finală  reprezintă media aritmetică  a notelor obţinute  la cele doua  susțineri.
Sunt declarați admiși candidații cu cele mai mari note finale.
Contestaţiile se depun în  max. 24 de ore de la afişarea  rezultatelor
Candidaţii pot contesta numai rezultatele propriilor lucrări.
Soluţionarea contestaţiilor – max. 24 de ore.
Nota acordată după contestaţie este definitivă.

Dosarele de concurs trebuie să conţină:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Acte de studii (diploma licenţă) - original şi copii
 3. Acte de identitate - original şi copie (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie/divorț unde este cazul)
 4. Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul în care candidatul depune la înscriere declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. Curriculum vitae;
 7. Copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor.

Tematica pt. concursul /examenul de ACTOR (actor mânuitor păpuși) este la libera alegere a candidatilor, cu respectarea cerintelor urmarite la concurs:

 • Interpretarea unor texte (versuri sau proză) cu durată de maxim 10 minute (dramatic, comic cu/fara mânuire păpuşi , poezie, fabulă din literatura română sau universală);
 • Proba muzicală;
 • Probă de improvizaţie;
 • Citire artistică la prima vedere (textul va fi primit de catre candidat in momentul probei);
 • Probă mânuire păpuşă/marionetă (reprezintă un avantaj). Se pot aduce  şi păpuşi proprii. 

Fiecare candidat are obligaţia de a prezenta la concurs, fişa de examen ce va cuprinde repertoriul ales. 

Se urmareste: mişcare scenică, ritmicitate,  dicţie şi interpretare, apariţie personaj, improvizaţie, un cântec - moment muzical;                    
Dosarele se depun la sediul instituţiei din str.Domnească, nr. 59 - Teatrul de Păpuși “Gulliver”;  informaţii suplimentare la tel : 0236-412.302, interior 19 sau sau pe site-ul teatrului : www.teatrul-gulliver.ro

In program

SCUFIȚA ROȘIE, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
SCUFIȚA ROȘIE afla detalii
Cei Trei Purceluși, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
Cei Trei Purceluși afla detalii
Capra cu trei iezi, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
Capra cu trei iezi afla detalii
Real Time Web Analytics